Om Møbelfabrikken

Vedtægter

Vedtægter for Den Erhvervsdrivende Fond Møbelfabrikken

"Den Erhvervsdrivende Fond, Møbelfabrikken, er stiftet af Nexø Kommune.

Der er ikke tillagt stifteren eller andre særlige rettigheder.

Fondens navn er "Den Erhvervsdrivende Fond, Møbelfabrikken", har hjemsted på adressen Gl. Rønnevej 1 7, 3730 Nexø.

Fondens hjemstedskommune er Bornholms Regionskommune.

Fondens formål er at eje og drive en del af bygningsmassen/jorden på den tidligere møbelfabrik i Nexø, beliggende Gl. Rønnevej 17A, 3730 Nexø, for derigennem at foretage udlejning af lokaler. Fondens formål er iøvrigt at understøtte erhvervsfremme lokalt og regionalt, herunder ved etablering af netværk og -erhvervsudviklingsprojekter, alt med udgangspunkt i møbelfabrikken.

Eksempler på opgaver, der falder indenfor Fondens formål:

  • lokaleudlejning til nye virksomheder
  • vejledning om rådgivningsmuligheder for iværksættere, små og mellemstore virksomheder
  • mødevirksomhed, konferencer m.v. med henblik på iværksættelse og netværksdannelse
  • udlejning af overnatningsfaciliteter, der ikke overstiger betingelserne for at blive klassificeret med 3 stjerner for vandrerhjem under DANHOSTEL

Eventuelt overskud skal anvendes i overensstemmelse med fondens formål.

Den erhvervsdrivende fonds grundkapital udgør i alt kr. 6.235.988,00 og består i materielle anlægsaktiver, finansielle anlægsaktiver, omsætningsaktiver med fradrag af gæld.

Fondens drift er baseret på lejeindtægter.

Fonden ledes af en bestyrelse bestående af 5 — 9 medlemmer, der er sammensat således:

  • 2 medlemmer udpeges af og blandt medlemmerne af Bornholms Kommunalbestyrelse.
  • 1 medlem udpeges af og blandt Bomholms Erhvervsråds bestyrelse.
  • 1 -2 medlemmer udpeges af og blandt lejere/brugere på Møbelfabrikken.

Fondsbestyrelsen skal herudover udpege 1-5 medlemmer med særlig indsigt i er-hvervsforhold og interesse for Møbelfabrikken.

Bestyrelsen udpeges for en periode på 4 år, og bestyrelsen konstituerer sig selv med formand og næstformand.

Ved det første ordinære bestyrelsesmøde i 2006 udpeges 2 medlemmer af og blandt medlemmeme af kommunalbestyrelsen og Erhvervsrådets repræsentant, i 2008 udpeges øvrige medlemmer af bestyrelsen.

Udtræder et medlem af bestyrelsen, udpeger de dertil berettigede en afløser for den resterende del af valgperioden.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når forrmanden eller ved dennes forfald næstformand og yderligere mindst halvdelen af de resterende medlemmer er tilstede.

Beslutningen ved simpel sternmefletal, og ved stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende.

Formanden Indkalder bestyrelsen til møde efter behov, dog mindst en gang hvert halve år, og ethvert bestyrelsesmedlem kan anmode om afholdelse af bestyrelsesmøde.

Der føres protokol over mødets beslutninger.

Bestyrelsen kan ansætte en eller flere medarbejdere til at forestå den daglige ledelse.

Den erhvervsdrivende fond tegnes af formanden og 1 bestyrelsesmedlem i forening, næstformanden og 1 bestyrelsesmedlem i forening, eller af den samlede bestyrelse.

Den erhvervsdrivende fond kan ikke indgå aftale med et medlem af bestyrelsen, en ansat, hvorved denne optræder som grundsælger, entreprenør, advokat, arkitekt, ingeniør, revisor. leverandør eller lignende.

Fondens regnskabsår følger kalenderåret.

Regnskabet revideres af en statsautoriseret eller registreret revisor.

Regnskabet skal indeholde oplysninger om eventuelle direkte eller indirekte ydelser, der er modtaget af bestyrelsesmedlemmerne.

Regnskabet offentliggøres og tilstilles sammen med beretning Bornholms Regionskommune.

Den erhvervsdrivende fond hæfter for sine forpligtelser alene med sin formue, og der påhviler ikke bestyrelsesmedlemmer nogen personlig hæftelse i forbindelse med fondens virksomhed.

Fondsmyndighederne skal godkende vedtægtsændringer.

Den erhvervsdrivende fond kan likvideres efter retningslinjerne i "lov om erhvervs-drivende fonde". Beslutning om likvidation kræver enighed i bestyrelsen.

Den erhvervsdrivende Fonds formue skal ved en eventuel likvidation tilfalde et formål, i overensstemmelse med vedtægterne.